• Manual del participant

 • 1. Normes
  Els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten les normes de l’esdeveniment en la seva totalitat i es comprometen a respectar-les.
  2. Motocicletes
  Les motocicletes admeses, han d’estar matriculades i conformes al Reglament General de Circulació (Assegurança, ITV, …).
No hi ha limitació de cilindrada ni de classe (Customs, R, T, Scooters, Megascooters, etc.). També s’admeten motos elèctriques.
  3. Participants

  Els participants han de tenir com a mínim, 18 anys d’edat i tenir el permís de conduir de la motocicleta amb la qual participaran.
Els acompanyants estan admesos, però en aquest cas, no hauran de reunir obligatòriament els requisits anteriors.
  4. Inscripcions
  Les inscripcions es realitzaran a través del formulari electrònic de la web i el pagament serà a través de targeta de crèdit.
IMPORTANT: Quan s’hagi efectuat la inscripció, en cas de no poder participar a la Ronda, no serà possible el retorn de l’import de la inscripció. Es podrà però fer un canvi de nom de la inscripció, fent una sol·licitud per escrit on es faci constar les dades de la persona inscrita i les de la persona que participarà.
  5. Límit d’inscrits
  L’organització podrà limitar el nombre de participants per motius de seguretat.
  6. Vestimenta
  No és obligatori, però per seguretat, es recomana usar vestimenta motociclista (Jaqueta / pantalons o granota, guants i botes).
  7. Briefing

  En alguna RONDA es pot convocar un Briefing abans de l’inici donant informació sobre les peculiaritats de l’esdeveniment. Si fós el cas, s’anunciarà convenientment.
  8. Lliurament de la documentació

  El lliurament de la documentació es farà al mateix dia i en el mateix lloc de la sortida/arribada de la RONDA.
L’ordre del lliurament de la documentació als participants serà el mateix que el de la recepció de les inscripcions.
Es lliuraran 10 documentacions per minut.
  9. Braçalet

  Juntament amb la documentació, es lliurarà un braçalet de l’esdeveniment, personal i numerat, a cada participant. 
Per a certificar que no pot haver canvis de participants ni suplantació de personalitat durant l’esdeveniment, abans de la sortida, es col · locarà un braçalet numerat a cada participant.
El participant haurà de mostrar aquest braçalet a cada Control de Pas per certificar la seva identitat, i és condició indispensable per a poder rebre la documentació de cada punt de pas.

  IMPORTANT:  La pèrdua o trencament del braçalet suposarà abandonar l’esdeveniment i la pèrdua de tots els drets.

  10. Sortida

  En tots els cassos els participants procuraran no interferir en el trànsit habitual de les vies públiques.
La sortida serà lliure a partir de la recollida de la documentació. L’arc de sortida s’obrirà cada minut complert per deixar sortir als participants que estiguin a la zona i una vegada que hagin sortit, romandrà tancada fins al següent minut.
  11. Recorregut
  Els participants hauran de passar per tots els Punts de Pas per recollir la documentació que els portarà al següent Punt de Pas. Es recomana que les carreteres per accedir a cada Control de Pas siguin les que indica la documentació.
  12. Circulació

  Els participants hauran de conduir les seves motocicletes respectant en tot moment, les normes del Reglament General de Circulació.
  13. Punts de Pas 

  Hi haurà punts de pas distribuits en el recorregut. En cada Punt de Pas es lliurarà la documentació amb les indicacions per accedir al següent Punt de Pas.
Perquè es pugui lliurar la documentació, la persona responsable verificarà que el participant porta el braçalet posat.
L’ordre dels Controls de Pas ha de ser respectat.
  14. Hora de tancament dels Punts de Pas
  En la documentació que es lliurarà a cada Punt de Pas, constarà l’horari de tancament del Punt de Pas següent.
IMPORTANT: Una vegada superada aquesta hora límit els participants no rebran la documentació per seguir el recorregut.
  15. Proveïment de carburant
  Cada participant ha de preveure el proveïment de carburant, ja que en algunes carreteres, no hi ha cap benzinera. S’aconsella prendre la sortida amb el dipòsit ple.
  16. GPS i sistemes de navegació

  S’aconsella als participants utilitzar equips electrònics de navegació GPS.
A la documentació hi haurà un enllaç des d’on es podrà descarregar el track del recorregut per accedir al següent punt de Pas. És responsabilitat del participant, trobar la ruta i el Punt de Pas. En cap cas, l’organització es fa responsable d’alguna imprecisió que hi pugui haver en alguna de les indicacions de la documentació. Es considera que entre el plànol, l’itinerari desglossat, el track, les coodenades GPS i el Road-Book en PDF, es pot accedir a cada Punt de Pas sense massa dificultat.
  17. Abandonament

  Al tractar-se d’una ruta no competitiva, els participants son lliures d’abandonar la RONDA en el moment que vulguin.
  18. Renúncia de responsabilitats
  L’organització i els seus col·laboradors queden exclosos de tota responsabilitat respecte a tots els danys corporals, materials i derivats a tercers, o que puguin resultar d’un eventual accident. Aquests aniran a càrrec exclusiu del participant o, si s’escau, l’assegurança que tingui contractada. Tantmateix, l’organització no es fa responsable dels robatoris, furts o danys que es puguin ocasionar durant l’esdeveniment.
El participant declara que, des del primer moment de la sortida, circula per la carretera assumint el risc, renunciant a qualsevol acció penal o civil de responsabilitat, contra l’organització, o les persones col·laboradores o que prestin els seus serveis en aquesta entitat.
  19. Acceptació de les normes

  A l’inscriure’s a la RONDA com a participant, acompanyant o seguidor de les newsletter, s’accepta la tramesa d’informació a través de qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Alhora, s’atorga el consentiment exprés a que aquestes dades puguin ser cedides a altres empreses col·laboradores de la RONDA i de la RIDER, amb la finalitat comercial o publicitària d’oferta i promoció de productes i serveis de totes elles, tant de serveis com de promocions i similars, incloent informació sobre altres beneficis associats a la seva condició de participant, acompanyant o subscriptor.
  ANNEXOS
  Qualsevol aspecte no contemplat o qualsevol modificació d’aquest Manual del participant, serà publicat a la web.
  RESERVA DE DRETS
  L’organització es reserva el dret de modificar aspectes puntuals d’aquest Manual del participant i dels procediments de l’esdeveniment, en qualsevol moment.
  ARRIBADA

  L’arribada estarà situada al mateix emplaçament que la sortida.