Qualsevol participant, pel fet d’inscriure’s a l’activitat anomenada “RONDA”, accepta i es compromet a complir els termes següents:

Declara conèixer i acceptar totes les condicions per participar en la “RONDA” publicades sota l’encapçalament “NORMES” i que es poden consultar a: https://rondamoto.com/normes/

Declara conèixer que se circula per vies públiques obertes al trànsit, per tant, circular complint totes les normes legals que es refereixen a, segons el Reial decret 1428/2003 de 21 de novembre del Reglament general de circulació, amb un vehicle que n’està al corrent de la ITV, l’assegurança obligatòria, que disposa del carnet de conduir adequat i vigent i que, d’acord amb el que disposa el Reial Decret indicat, disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil i Accidents que cobreix les garanties segons el Reial Decret 1507/ 2008 de 12 de setembre.

Reconeix que és totalment responsable de les seves accions i accepta la seva única responsabilitat sobre la seva seguretat i la dels que l’envolten a les vies públiques per on transita o espais als quals se li autoritzi l’accés. L’organització no és responsable de les accions del participant o de les conseqüències d’aquestes a les vies públiques per on transita o espais als quals se li autoritzi l’accés durant l’esdeveniment. Així mateix, l’organització no es fa responsable dels robatoris o els furts que puguin ocasionar durant l’esdeveniment.

Declara que accepta i entén que hi ha la possibilitat de patir un accident propi a la circulació de la motocicleta per una via pública assumint personalment la responsabilitat dels accidents que pugui causar a qualsevol altre participant així com a tercers, excloent-ne l’organització, i a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització, de qualsevol responsabilitat que se’n derivi.

Declara acceptar l’ús per part de l’organització, de les dades personals aportades per a la participació en l'esdeveniment per al qual s’inscriu així com per rebre eventualment informació, promocions, ofertes i notícies, tant de l’organització com d’algun dels patrocinadors de l’esdeveniment. Contra això, podreu accedir, sol·licitar, modificar o cancel·lar en qualsevol moment les vostres dades, contactant amb l’organització al correu electrònic: org@rider1000.com

El participant, els seus hereus i altres representants legals, eximeixen el Motor Club Sabadell com a organitzador d’aquesta activitat, i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb aquesta organització, de qualsevol dany físic o material, així com de les responsabilitats derivades de qualsevol accident ocorregut durant la seva participació.

Participa voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat, i eximeix els organitzadors de qualsevol perjudici relacional amb la seva salut, que es puguin derivar de la seva participació en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent que suposa l’esforç físic que requereix aquesta participació.

Ha llegit detingudament aquesta declaració i en comprèn completament el contingut. Entén que aquesta declaració és un alliberament de responsabilitat, de totes les reclamacions o indemnitzacions i un compromís entre la seva persona en qualitat de participant i l’organització de l’esdeveniment, les persones empleades o que prestin serveis.

Rider1000
org@rider1000.com
Tel./Whatsapp +34 646.21.61.91
© 2023 Rider1000. All rights reserved.